zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Ustronie Morskie,

18 500 000 | 9600 m2
nr oferty: 395562

Na sprzedaż działka w pierwszej linii zabudowy z pozwoleniem na budowę. Pow 9600m2 Na działkę są wskazane warunki MPZP. 1. Ustalenia dla terenu o symbolu; 47UT 1) przeznaczenie terenu; zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (usług gastronomii, handlu, sportu i rekreacji, rehabilitacyjnych, zdrowotnych i in.)) 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1. Dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 2. 2. Przy modernizacji ośrodków i wymianie domków kempingowych należy stosować zasadę pozostawienia wolnego od zabudowy pasa o szerokości 100 mod brzegów morza. 3. Wprowadza się zakaz usuwania drzew i krzewów poza koniecznymi cięciami sanitarnymi. 4. Maksymalny udział powierzchni zabudowy wszystkimi budynkami w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 20%. 5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 50 % 6. Zabudowę usług turystycznych należy kształtować do wysokości 5 kondygnacji nadziemnych. 7. Zabudowę kempingową, obiekty garażowe, gospodarcze i towarzyszące należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych. 8. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 25°-45°, lub płaskich. 3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; - nie ustalone w planie zasady zabudowy - zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi 4) zasady podziału terenu - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 4000 m2; z zastrzeżeniem treści §16 uchwały 5) zasady ochrony środowiska i przyrody - dla nieruchomości położonych w granicach OChK `Koszaliński Pas Nadmorski` obowiązują zasady określone w §13 uchwały, - dla nieruchomości określonych w granicach obszaru Natura 2000 "Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski" obowiązują zasady określone w §13 uchwały, - dla występujących w granicach obszaru gatunków roślin objętych ochroną częściową mają zastosowanie przepisy określone w §13 uchwały, - dla występujących w granicach obszaru chronionych siedlisk przyrodniczych mają zastosowanie przepisy określone w §13 uchwały, - w granicach przedmiotowego terenu realizacja przedsięwzięć w rozumieniu przepisów o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, będzie możliwa po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, które wskaże brak negatywnego wpływu na chronione siedliska i gatunki przyrodnicze, ze względu na które został powołany obszar Natura 2000. 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują 7) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd do terenu z: 28KD(D) 8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - obowiązują zasady zgodnie z §17 uchwały 9) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych - dla nieruchomości położonych w granicach pasów technicznego i ochronnego brzegu morskiego obowiązują zasady określone w §15 uchwały. 10) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - nie występuje Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. ------------------------------------------------------------------------ Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Działka rolna z dostępem do Jeziora Miedwie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Kunowo,

95 000 | 3004 m2
nr oferty: 395574

Oferta na Wyłączność! Ofertą sprzedaży jest działka o powierzchni 3004 m2, położona w Kunowie w odległości ok. 150 m od jeziora Miedwie. Działka jest płaska, z wpisaną służebnością umożliwiającą dojazd do działki, jak i do samego jeziora. Brak planu miejscowego. Dojazd do nieruchomości drogą polną. Obszar Natura 2000. Przyłącza prądu i kanalizacji 300 m od granicy działki. Podatek od nieruchomości wynosi 79 zł rocznie. Wzdłuż drogi dojazdowej jest w przygotowaniu kanał do wodowania łódki. Działka z drogą dojazdową jest poszerzona przy samym jeziorze, celem umożliwienia zorganizowania miejsca do rekreacji dla właścicieli okolicznych działek. Działka usytuowana jest w trzeciej linii od jeziora oraz ok. 300 m od drogi głównej. Okolica na obecną chwilę jest niezabudowana, aczkolwiek przy braku nieruchomości po drugiej stronie jeziora oraz szybkiej rozbudowie Kunowa, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, jest kwestią czasu, aby okolica wkrótce zaczęła nabierać podobnego charakteru jak Morzyczyn czy Jęczydół. Oferta godna polecenia dla osoby planującej długoterminową inwestycję lub działkę rekreacyjną. Istnieje możliwość podziału działki na dwie lub trzy mniejsze. Linie na zdjęciach mają charakter informacyjny - czerwone - droga dojazdowa - niebieskie - granica działki Gorąco zapraszam na prezentację!